مترجم و راهنمای محلی در روسیه

برای رفاه حال تجار و بازرگانانی که به کشور روسیه سفر میکنند و قصد دارند که بصورت مستقل به انجام کارهای تجاری خود بپردازند و البته چندان بازبان روسی  و بطور کلی روسیه آشنانیستند،مترجم و راهنمای محلی  زبده و مسلط به زبان هایروسی ، انگلیسی، فارسی و متخصص در امور تجاری  را در اختیار آنها قرار می دهیم تا با خیالی آسوده به انجام امور تجاری خود بپردازند.