FCL(کانتینر کامل)

 

 

اغلب، منظور از FCLوقتی است که فرستنده‌ی کالا، به اندازه‌ی یک کانتینر کامل، کالای قابل حمل دارد. دراین حالت، یک کانتینر (بارگنج)،از خط کشتی‌رانی گرفته، آن‌را با کالای خود پرکرده، و برای حمل، در اختیار شرکت کشتی‌رانی می‌گذارد.

حتی در مواقعی که کانتینر پر نشده باشد، منوط به این که فقط حاوی بار یک فرستنده باشد، «کانتینر پر» یا FCLتلقی می‌شود. از لحاظ حمل‌کننده،هرگاه کانتینر، توسط فرستنده‌ی کالا، بارگیری و بارچینی شده باشد، نه توسط حمل‌کننده،یا پیمان‌کاران او، FCLنامیده می‌شود. دراین حالت، از نظر او، تفاوتی نمی‌کند که نصف، یا ربع چنین کانتینری پر شده باشد، یا تمام آن

به‌همین دلیل است که در بارنامه‌های صادره،برای FCL جمله‌ی «توسط فرستنده بارچینی و بارشماری شده است » SHIPPER'SLOAD, STOWED AND COUNTدرج می‌گردد. این جمله، دارای اهمیت و توجه است.

جالب آن‌که، در مواقعی نیز، که یک کانتینر،با چند محموله، و متعلق به چند مشتری، اما توسط خودشان، بارگیری می‌شود، از نظرحمل‌کننده، (نه بار فرابر)، بازهم FCLمحسوب می‌شود. از لحاظ مقام‌های بندر نیز، چنین کانتینری، که به‌صورت پر وارد محوطه‌ی بندر گردیده، و آماده‌ی بارگیری است، FCL به‌حساب می‌آید.